27/06/18  Kế hoạch BDTX  171
 PHÒNG GD & ĐT CAM LÂMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH CAM THÀNH BẮCĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc     Số:           / KH- TH.CTB      Cam Thành Bắc, ngày      tháng 9 năm 2017
 27/06/18  Kế hoạch năm học  146
PHÒNG GD & ĐT CAM LÂMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH CAM THÀNH BẮCĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc     Số:           / KH- TH.CTB      Cam Thành Bắc, ngày      tháng 9 năm 2017